Stopka redakcyjna

Obowiązkowe dane zgodnie z § 6 ustawy o korzystaniu z teleusług

BETE Europe GmbH
Lothringer Allee 2
D44805 Bochum
Germany

Phone: +49-(0) 234-4147920-0
E-Mail for inquiries: info@bete-europe.com

Our bank account:
Commerzbank AG Bochum
IBAN: DE86 4304 0036 0380 2816 00
BIC: COBADEFFXXX

USt.-Ident-No.: DE327533696
Tax number: 306/5878/1080
Commercial register: District Court Bochum HRB 18323

Managing Director/General Manager: Jörg Mantel


Webdesign: Werbeagentur Selisky Design UG

Content-Management-System: Contao

Wykluczenie odpowiedzialności

1. Treść prezentacji
Właściciel strony nie przejmuje odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość, kompletność danych czy też jakość informacji, dostępnych w sieci. Wyklucza się roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec autora, obejmujących szkody materialne lub duchowe, które powstały na skutek korzystania lub nie korzystania z opublikowanych informacji lub korzystania z błędnych lub nie kompletnych treści; o ile udowodniona wina jest celowo zawiniona przez właściciela lub wynika z rażącego zaniedbania. Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Właściciel strony, bez wcześniejszego powiadomienia, zastrzega sobie jednak prawo do zmiany, uzupełniania lub usuwania poszczególnych stron lub całej oferty w sieci lub tymczasowego lub całkowitego wycofania oferty.

2. Odnośniki i linki
W przypadku pośrednich i bezpośrednich odnośników do obcych stron internetowych, zwanych dalej „linkami” znajdującymi się poza zakresem odpowiedzialności autora, zobowiązanie do odpowiedzialności zaczyna wtedy obowiązywać, jeżeli właściciel strony posiadałby wiedzę o treściach i informacjach tych stron i w przypadku nielegalnych treści i informacji byłby w stanie, technicznie uniemożliwić korzystanie z nich. Dlatego autor oświadcza wyraźnie, ze w momencie umieszczania linków, powiązane strony nie zawierały nielegalnych i bezprawnych treści i ofert. Właściciel strony nie ma wpływu na aktualny i przyszły kształt i kierunek rozwoju treści dołączonych stron. Dlatego operator strony dystansuje się wyraźnie od wszelkich treści skojarzonych stron internetowych, które zostały zmienione po umieszczeniu linków. Stwierdzenie to obejmuje wszystkie legalne linki, umieszczone w prezentacji internetowej autora oraz odnośniki jak też wpisy w księdze gości, forach dyskusyjnych, listach dyskusyjnych, tablicach informacyjnych, utworzonych przez właściciela strony. Za niedozwolone, nieprawne lub niekompletne informacje, szczególnie za szkody, które powstały w wyniku użytkowania lub nie- użytkowania tego rodzaju oferowanych treści, ponosi odpowiedzialność wyłącznie oferent powiązanej strony a nie osoba, która jedynie zamieściła odnośnik do danej oferty.

3. Prawo autorskie i prawo znaku firmowego (copyright)
Autor dołoży starań, aby we wszystkich publikacjach przestrzegać praw autorskich do wykorzystanych w nich grafik, dokumentów dźwiękowych, materiałów obrazowych, fragmentów filmowych i wideo oraz tekstów, wykorzystywać przez siebie wykonane grafiki, dokumenty dźwiękowe, materiały obrazowe, fragmenty filmów, nagrań wideo i teksty oraz korzystać z grafik nie objętych licencją, dokumentów dźwiękowych, materiałów obrazowych, fragmentów filmów i wideo oraz tekstów.
Wszystkie marki oraz znaki towarowe, wymienione w ofercie internetowej lub też marki i znaki towarowe chronione prawami osób trzecich, podlegają bez ograniczeń postanowieniom aktualnie obowiązującego prawa o ochronie marek oraz znaków towarowych oraz prawa posiadania ich aktualnie zarejestrowanych właścicieli.
Nie należy wyciągać wniosku, że znaki firmowe, wyłącznie na podstawie samego ich przytoczenia , nie są chroniony prawami osób trzecich Prawa autorskie do opublikowanych, sporządzonych przez autora obiektów należą wyłącznie do autora tych stron.
Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, materiałów obrazowych , fragmentów filmów i wideo w innych mediach elektronicznych lub drukowanych czy też w publikacjach bez wyraźnego zezwolenia właściciela strony jest niedozwolone.

4. Skuteczność prawna wykluczenia odpowiedzialności
Niniejsze wykluczenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, na której umieszczono odnośnik tej strony. Jeżeli okaże się, że fragmenty lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie są lub przestały być zgodne bądź są częściowo niezgodne z obowiązującym stanem prawnym, nie narusza to ważności i treści pozostałej części tego dokumentu.

© Copyright BETE Europe GmbH - Düsen, Düsentechnik und Sprühsysteme - Webdesign & Realisierung: Selisky-Design